• slidebg1

  Lubelscy Zawodowcy

PROJEKT pn. „LUBELSCY ZAWODOWCY” jest realizowany przez firmę RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą w Dębicy, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLU.09.01.00-06-0164/16-00 z dnia 27.07.2017 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019, w ramach Osi 9 – Rynek pracy, Działania 9.1 – Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 3 294 097,53 PLN, a kwota dofinansowania to 3 129 392,65 PLN.

O Projekcie

Cel Projektu

Celm głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifkowanych)

Celem szczegółowym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Grupa docelowa

Projekt "LUBELSCY ZAWODOWCY" jest skierowany do 192 osób (w tym 39 kobiet) zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych – I lub II profil pomocy (154 os., w tym 24 os. odchodzące z rolnictwa) i bierne zawodowo (38 os.), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 51 os. posiadających niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie), 96 osób niepełnosprawnych, 93 długotrwale bezrobotne, 48 osób w wieku 50+. Wśród UP 24 osoby bezrobotne rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP/MUP prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa, należących do ww. grup. Ponadto 39 UP będzie zamieszkiwało obszar wiejski.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane formalnie będą poddawane procedurze oceny wg poniższych kryteriów, mierzonych % wskaźnikiem istotności:

 • płeć - preferowane kobiety - 20%
 • niepełnosprawność – preferowane Osoby Niepełnosprawne - 20%
 • okres pozostawania bez pracy – powyżej 2 lat – 15%
 • doświadczenie zawodowe – brak – 15%
 • kwalifikacje zawodowe – brak – 10%
 • miejsce zamieszkania - obszar wiejski – 10%
 • status rolnika - 5%
 • wiek 50+ - 5%

W ramach projektu uczestnicy zapewnione mają:Stypendium szkoleniowe

Stypendium stażowe

Badania lekarskie

Zwrot kosztów dojazdu

na szkolenia i staże
Materiały szkoleniowe

Catering podczas szkoleń
Wykwalifikowaną kadrę trenerską
Możliwość zdobycia certyfikatu

potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych
Działania realizowane w ramach projektu

Dla Uczestników/czek projektu przewidziano wymienione formy wsparcia, które będą realizowane na terenie województwa lubelskiego:Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie indywidualnego planu działania).
Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.
Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

Każdy Uczestnik/Uczestniczka będzie miał możliwość wyboru jednego z poniższych szkoleń zawodowych:160 h szkolenia

136 h szkolenia

144 h szkolenia

96 Uczestników/czek Projektu będzie miało możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego.
Rekrutacja

Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria grupy docelowej.

Rekrutacja projektu będzie prowadzona w naborze otwartym przez BP - powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w składzie Kierownik i Asystent Projektu. Nabór będzie prowadzony do czasu osiągnięcia 130% liczby dostępnych miejsc lub zakończenia terminu naboru na dane szkolenie w przyjętym terminie. Zgłoszenia będą przyjmowane: listownie oraz osobiście w BP. Na początku zgłoszona kandydatura zostanie poddana ocenie pod względem spełnieni kryteriów formalnych - kwalifikowalności, co potencjalny uczestnik potwierdzi stosownym oświadczeniem i deklaracją uczestnictwa, a w przypadku osoby niepełnosprawnej dodatkowo urzędowym zaświadczeniem o niepełnosprawności lub oświadczeniem.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane formalnie będą poddawane procedurze oceny wg poniższych kryteriów, mierzonych % wskaźnikiem istotności:

 • płeć - preferowane kobiety - 20%
 • niepełnosprawność – preferowane Osoby Niepełnosprawne - 20%
 • okres pozostawania bez pracy – powyżej 2 lat – 15%
 • doświadczenie zawodowe – brak – 15%
 • kwalifikacje zawodowe – brak – 10%
 • miejsce zamieszkania - obszar wiejski – 10%
 • status rolnika - 5%
 • wiek 50+ - 5%Na podstawie kryteriów zostanie stworzona lista rankingowa. Pierwsze 16 osób, zostanie zakwalifikowane na szkolenie w danym terminie (grupy 16 osobowe).

Rekrutacja zostanie przeprowadzana zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości i równości szans (w tym równości płci).

O decyzji Komisji Rekrutacyjnej Uczestnicy/Uczestniczki zostaną poinformowani/ne telefonicznie lub e-mailowo (bądź innym preferowanym przez Kandydata/Kandydatkę kanałem komunikacyjnym wskazanym w formularzu zgłoszeniowym).

Organizator zastrzega, iż ostateczna decyzja dotycząca zakwalifikowania kandydata/tki na uczestnika/czki projektu należy do Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem założeń wobec grupy docelowej.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „LUBELSCY ZAWODOWCY” dostępny jest na stronie internetowej projektu www.lubelscyzawodowcy.com.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz w Biurze Projektu.ROZPOCZYNAMY REKTUTACJĘ DO PROJEKTU

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do projektu "LUBELSCY ZAWDOWCY".

Jeśli jesteś:

 • osobą zamieszkałą na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC
 • w wieku 30 lat i więcej,
 • bezrobotną – I lub II profil pomocy lub bierną zawodowo,
 • znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należącą do min. jednej z poniższych grup:
  1. Osoba posiadająca niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie),
  2. Osoba niepełnosprawna,
  3. Osoba długotrwale bezrobotna,
  4. Osoba w wieku 50+
  5. Osoba bezrobotna,
  6. Rolnik i/lub członek ich rodzin zarejestrowany w PUP/MUP prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa

Zgłoś się do nas!

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 883 711 811.